PROGRAM

Individual Program

ออกแบบและสร้างสรรค์หลักสูตรให้เหมาะกับlifestyle ของคนตามช่วงวัยและช่วงชีวิตการทำงานในปัจจุบัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ดูดีโดดเด่น เป็นมืออาชีพ

Corporate Program

ออกแบบตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรพิเศษเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร ทั้งเรื่องภาพลักษณ์ทักษะการสื่อสาร มารยาททางธุรกิจ จนถึงจิตวิทยาในการขับเคลื่อนผู้บริหารและพนักงานให้บรรลุเป้าหมาย

Special Program

ออกแบบการเรียนแบบ “ตัวต่อตัว” เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ผ่านการแต่งกาย สไตล์การพูด ภาษาท่าทาง และมุมมองความคิดที่สร้างความประทับใจและการจดจำ