PROGRAM

Behavior

โปรแกรมพัฒนาทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพและการติดต่อธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม (Outline)

  • เรียนรู้ความสำคัญของมารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ : การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมองค์กร, การเข้าพบผู้ใหญ่, การแนะนำตัว, การแนะนำผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ให้รู้จักกัน, มารยาทในการประชุม มารยาทในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการหน่วยงาน, มารยาทในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนการเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารรูปแบบต่างๆ (Buffet / Dinner /Chinese Lunch)
  • ฝึกปฏิบัติการวางตัวและกิริยามารยาทในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำและร่วมกันปรับปรุงแก้ไข
  • เสริมความรู้และปรับปรุงการวางมาด กิริยาและท่วงท่าอิริยาบถในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ดูมีภาพลักษณ์สง่างามแบบมืออาชีพ
  • เรียนรู้และฝึกการวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกของผู้ที่ต้องติดต่อด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ตนเองให้สอดคล้องและเป็นที่น่าประทับใจ
  • เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม (Cross Culture: Go inter to AEC)
 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th