PROGRAM

Image Consultant

บริการที่ปรึกษาสร้างภาพลักษณ์

 

     บริการที่ปรึกษาสร้างภาพลักษณ์ (Personal image consultant) สถาบันฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแขนงต่างๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษาในการวางแผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของบุคคลอย่าง เป็นกระบวนการและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์มิติบุคลิกภาพทั้งของบุคคลและขององค์กร นำมาสร้างภาพลักษณ์พิมพ์เขียว (Imagineering Blueprint) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

1) ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าบุคคล : ร่วมพูดคุยปรึกษาเพื่อวางเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ตัวคุณ สำรวจค้นหาคุณสมบัติอันเป็นแก่นแท้ของบุคลิกภาพแต่ละคน เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็ง ปรับแก้ไขจุดอ่อน จากภาพ
ลักษณ์ภายนอกจนถึงการพูดจาสื่อสาร และพฤติกรรมการแสดงออก ให้คุณมั่นใจพร้อมบรรลุเป้าหมายในชีวิต

  • การสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักศึกษาหรือคนทำงาน
  • การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหารเมื่อต้องปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน

2) ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าองค์กร : ร่วมวิเคราะห์คุณลักษณะของภาพลักษณ์องค์กรที่มุ่งหวัง เพื่อกำหนดเป็นโมเดลในการพัฒนาภาพลักษณ์ของบุคลากรในทุกองค์ประกอบทั้งการ แต่งเนื้อแต่งตัว การพูดจาสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร ตลอดจนการให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

  • การวางแผนสร้างภาพลักษณ์บุคลากรให้สอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์แบรนด์องค์กร
  • การสร้างภาพลักษณ์สำหรับบุคลากรที่มีบทบาทเป็นตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร (Brand Ambassador)
  • การสร้างภาพลักษณ์ให้กับพริตตี้ตัวแทนประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า หรือบริการ
     

 


 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th